استقلال ایران ۳     الکویت کویت ۰ __________________________________________________ استقلال جانانه جنگید ،با وجود اینکه حق میزبانی را از استقلال گرفتند ،و در این مسابقه نا عادلانه پیروز شد،اما عیار ...