پایان قصه مردی که رویاهای  هواداران استقلال را زنده کرده بود،وپایان قصه مردی که امید را برای هوادارانش کاشت،عشق را برای آبی ها زنده تر و استقلال را استقلال تر، ابی تر،هجومی تر کرد .اما نه آمدنی بود و ...