علی فتح الله زاده سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال از روز شنبه کارش را به صورت رسمی آغاز کرد و در خصوص تغییرات احتمالی باشگاه بعد از حضور وی گمانه زنی هایی صورت گرفته است. با این وجود هنوز فتح الله زاده به صورت رسمی هیچ انتخاب و انتصابی نداشته است.

در همین خصوص  به زودی سید مهدی علوی به صورت رسمی به عنوان معاون فرهنگی-اجتماعی باشگاه منصوب خواهد شد.

علوی دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه امام صادق (ع)، استاد و عضو هیات علمی همین دانشگاه بوده و پیش از این نیز با همین سمت در باشگاه استقلال مسئولیت داشته است.

با تشکر از حبرگذاری مهر .محمد فیروزیفرد